Tài liệu phục vụ Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII của Đảng


Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tập đoàn kính gửi các đơn vị Tài liệu phục vụ Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 8 khóa XIII của Đảng; khai mạc vào 8h00 ngày 04/12/2023.  Đề nghị các đồng chí cho đăng tải và triển khai kịp thời.

KH số 19 thực hiện NQTW8 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội

KH số 20 thực hiện NQTWW8 về tiếp tục tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức

KH số 21 thực hiện NQTW8 về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Đường link các tài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết TW8 khóa XIII.

Trân trọng!

 

 

 


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​