Đặc điểm hệ thống dầu khí khu vực rìa Tây Nam bể trầm tích Malay - Thổ Chu, Việt Nam
Hoàng Anh Tuấn, , Trịnh Xuân Cường, Nguyễn Thu Huyền - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Viện Dầu khí Việt Nam - Email: tuanha03@pvn.vn

Tóm tắt

Kết quả tìm kiếm thăm dò gần đây cho phát hiện dầu trong trầm tích Miocene dưới tại giếng khoan C-1X, cách mỏ Sông Đốc khoảng 50 km về phía Tây Bắc, đã chứng minh hoạt động tích cực của hệ thống dầu khí ở khu vực rìa Tây Nam bể trầm tích Malay - Thổ Chu, Việt Nam.

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về đặc điểm hệ thống dầu khí khu vực, gồm các yếu tố: sinh, chứa, chắn, dịch chuyển và tạo bẫy… trên cơ sở tổng hợp kết quả phân tích mẫu vụn giếng khoan C-1X kết hợp với các tài liệu địa chất - địa vật lý. Kết quả nghiên cứu góp phần làm sáng tỏ hơn đặc điểm hệ thống dầu khí VÙNG rìa Tây Nam bể trầm tích Malay - Thổ Chu, THÚC đẩy công tác tìm kiếm, thăm dò ở khu vực này trong tương lai.

 

Hình 1: Sơ đồ  vị trí khu vực nghiên cứu

Xem chi tiết


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Liên kết
Fanpage

​​​​​​​