Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: Nghiêm túc, chu đáo chuẩn bị đại hội Đảng các cấp
Năm 2020 là năm cuối của nhiệm kỳ khóa XII và là năm sẽ diễn ra đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2020 cũng như cả nhiệm kỳ, việc tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm mà Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đặt ra trong năm nay.

Nhằm quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và các văn bản quy định của Trung ương; kế hoạch của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, kế hoạch của Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ngày 29-11-2019 đã ban hành Kế hoạch số 06-KH/ĐU về tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Tàu trực mỏ và giàn Đại Hùng

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35, Hướng dẫn số 26, Kế hoạch số 81của Đảng ủy Khối DNTW, Kế hoạch số 366 của Đảng ủy Tập đoàn và Kế hoạch này của Đảng ủy Cơ quan; phải xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ mới là nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trong quý IV năm 2019 và nửa đầu năm 2020.

Công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ mới phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội chi, đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa sự đoàn kết trong doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị và niềm tin của quần chúng đối với Đảng.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đồng thời đề ra nhiệm vụ đối với các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên. Báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ, chi bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 (2017-2020 đối với các chi bộ trực thuộc). Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn nhấn mạnh yêu cầu công tác nhân sự khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ. Cấp uỷ khóa mới phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội chi bộ, đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.

Về việc bầu đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội.

Song hành với quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, các cấp ủy đảng trong toàn Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn phải lãnh đạo thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn và các đơn vị trực thuộc; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên, quần chúng quan tâm; tổ chức tốt công tác tuyền truyền, vận động quần chúng; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên, người lao động.

Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội phải bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam yêu cầu ngay sau khi kết thúc đại hội, các đảng bộ, chi bộ trong toàn đảng bộ khẩn trương ban hành chương trình công tác và tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra, góp phần xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Trong nội dung Kế hoạch số 06-KH/ĐU của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, ngoài các yêu cầu nói trên còn hướng dẫn chi tiết việc chuẩn bị nội dung đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc; phương pháp chuẩn bị văn kiện đại hội và tổ chức thảo luận; việc xây dựng, đóng góp ý kiến vào văn kiện, dự thảo nghị quyết đại hội và chương trình hành động, về công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử cấp ủy cũng như việc tổ chức thực hiện kế hoạch.

Kèm theo Kế hoạch số 06 -KH/ĐU, Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn đã ban hành Quy trình và hồ sơ nhân sự cấp ủy, Tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp; quyết định thành lập 3 tiểu ban giúp việc tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ III; tiến hành thực hiện rà soát chính trị nội bộ đối với cán bộ cấp ủy và quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ mới; xây dựng dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 (xong trước ngày 18-2-2020) để các tổ chức đảng trực thuộc thảo luận tại đại hội cấp mình.

Đảng ủy Cơ quan đã xây dựng Đề án phân bổ đại biểu dự Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 với tổng số đại biểu chính thức là 200 đại biểu, trong đó đại biểu đương nhiên là 14 đồng chí, đại biểu bầu từ các tổ chức đảng trực thuộc là 186 đồng chí. Trong 21 tổ chức đảng trực thuộc, chi bộ được phân bổ ít nhất là 3 đại biểu, đảng bộ đông nhất là 18 đại biểu thuộc đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ III.

Lịch tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Cơ quan quy định rõ, thời gian các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy cơ quan tổ chức đại hội trong khoảng từ 19-2 đến 31-3-2020. Trong lịch tổ chức đại hội cũng phân công chi tiết các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn tham dự và chỉ đạo đại hội. Chi bộ Ban Khai thác Dầu khí, là chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục, được chọn tổ chức đại hội điểm vào ngày 19-2-2020. Tại đại hội điểm này, đồng chí Bí thư Đảng ủy và các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên BCH cùng tham dự và chỉ đạo.

Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025 dự kiến tổ chức vào hai ngày 7 và 8-5-2020.

Có thể nói, tính đến thời điểm đầu tháng 2-2020, công tác chuẩn bị tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ III Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhiệm kỳ 2020-2025, đã hoàn tất hết sức nghiêm túc và chu đáo, thể hiện sự tập trung trí tuệ lãnh đạo tổ chức thành công đại hội của các chi bộ, đảng bộ; lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị; làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn