Chi bộ Pháp chế và Kiểm tra: Làm tốt chức năng nhiệm vụ, xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
Bám sát chức năng, nhiệm vụ được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam giao, Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn về pháp chế; thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng và thẩm định thầu… xây dựng Chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Được thành lập trên cơ sở hai lần tái cơ cấu bộ máy điều hành Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và theo Quyết định số 938-QĐ/TV ngày 6/6/2018 của Đảng ủy Công ty Mẹ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (nay là Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn), Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra, tiền thân là Chi bộ Ban Pháp chế - Thanh tra có 26 đảng viên, trong đó trong đó có 1 đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn và 1 đảng viên là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn.

Với chức năng nhiệm vụ đa dạng, được hình thành từ chức năng, nhiệm vụ có tính chất khác biệt cao của các Ban Pháp chế, Ban Thanh tra, cơ quan Ủy ban Kiểm tra và bộ phận thẩm định thầu của Ban Quản lý Đấu thầu Tập đoàn, Chi bộ Ban Pháp chế và Kiểm tra (PC&KT) đã đạt được các kết quả quan trọng trên các lĩnh vực công tác dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan Tập đoàn, trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy nhiệm kỳ 2017-2020.

 

Trụ sở chính của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Xác định rõ chức năng, nhiệm vụ được giao, tập thể Chi bộ Ban PC&KT đã nỗ lực, đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao việc tự phê và phê bình trong sinh hoạt đảng; coi trọng công tác rà soát quy hoạch cấp ủy nâng cao kỹ năng xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu của Tập đoàn. Bên cạnh đó, Chi bộ Ban PC&KT còn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, tăng cường giám sát thường xuyên đối với đảng viên. Đặc biệt, việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của các tổ chức Đảng cấp trên được Chi bộ thực hiện nghiêm túc, qua đó thể hiện ý thức trách nhiệm của từng cá nhân, đảng viên trong việc góp phần hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017-2020 mà Chi bộ đã đề ra.

Nhìn lại nhiệm kỳ 2017-2020, với chức năng, nhiệm vụ có tính chất khác biệt cao, Chi bộ Ban PC&KT đã thực hiện tốt 4 lĩnh vực chuyên môn, trong đó phải kể đến việc triển khai công tác rà soát, xây dựng và thẩm định văn bản quy phạm nội bộ, chủ trì xây dựng, đóng góp ý kiến, thẩm định các quy định, quy chế do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ban hành… Tư vấn các vấn đề pháp lý cho các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài của PVN; tham gia đàm phán và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan, phát sinh đối với các dự án của PVN, đặc biệt là các dự án trọng điểm do PVN, đơn vị thành viên làm chủ đầu tư như Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, Miền Trung 1&2, Sơn Mỹ 2, Nhơn Trạch 3&4, Sông Hậu 1, Long Phú 1; các Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 giai đoạn 2, Lô B - Ô Môn, Dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất...

Song song với việc tư vấn pháp lý cho các dự án trọng điểm của PVN, Chi bộ Ban PC&KT đã thực hiện tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng, giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến quá trình đàm phám hoặc phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện hợp đồng hoặc thỏa thuận của PVN với các đối tác như tham gia tư vấn cho các vụ kiện liên quan VNPOLY, DQS… chủ trì xử lý các vụ kiện liên quan đến Dự án Cá Rồng Đỏ và Nhà máy Nhiệt điện Long Phú 1…

Ý thức rõ khai thác dầu khí là một lĩnh vực kinh tế trọng điểm trong nền kinh tế nói chung của đất nước nên việc thực hiện công tác thanh tra, quốc phòng quân sự, bảo vệ an ninh dầu khí… là một trong những nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, Chi bộ Ban PC&KT đã thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động quản trị doanh nghiệp; quản lý vốn, lao động, tiền lương; công tác đấu thầu mua sắm; tuân thủ các quy định của Nhà nước trong quản lý xây dựng… trên cơ sở đó có thể giúp các đơn vị bổ sung hoàn thiện quy trình, quy chế và công tác quản trị của doanh nghiệp. Chi bộ cũng phối hợp cung cấp tài liệu theo chỉ đạo của Lãnh đạo PVN cho cơ quan cảnh sát điều tra, cơ quan an ninh điều tra và các cơ quan bảo vệ pháp luật khác bên cạnh tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo PVN tổ chức triển khai công tác quốc phòng, quân sự đạt hiệu quả cao. Chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức thành công các khóa đào tạo, bồi dưỡng về thanh tra kiểm tra, phòng chống tham nhũng cho gần 300 học viên của PVN và các đơn vị trực thuộc. Tổ chức thành công khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho gần 450 cán bộ (thuộc đối tượng 3 và 4); khóa bồi dưỡng nghiệp vụ an ninh dầu khí cho 340 cán bộ. Tổ chức khóa bồi dưỡng kiến thức pháp luật bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo cho hơn 400 cán bộ…

Phối hợp với đơn vị chức năng của Bộ Công an triển khai thực hiện công tác phòng, chống khủng bố; Tổ chức các đoàn kiểm tra làm việc với các đơn vị trọng điểm về công tác phòng, chống khủng bố và bảo vệ an ninh an toàn; Tổ chức các cuộc diễn tập phòng chống khủng bố quy mô cấp ngành tại Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Lọc hóa dầu Dung Quất, Nhà máy Điện Nhơn Trạch, Đồng Nai.

Về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, Chi bộ Ban PC&KT tra đã tham mưu, chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra của Đảng ủy Tập đoàn đối với 4 Đảng ủy trực thuộc và tổ chức giám sát theo chuyên đề đối với 3 tổ chức và cá nhân các đồng chí đứng đầu cấp ủy, đơn vị về các nội dung thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm… Tổng số đảng viên được kiểm tra là 292 đảng viên của 184 tổ chức; thực hiện giám sát chuyên đề của 576 đảng viên thuộc 302 tổ chức…

Tham mưu giúp ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra 6 đảng viên và 1 tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thi hành kỷ luật trong đảng 12 tổ chức với 41 hồ sơ kỷ luật; hướng dẫn và tham mưu giúp cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp thi hành kỷ luật đối với 213 đảng viên và 4 tổ chức đảng đảm bảo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định của Đảng; giải quyết 8 đơn tố cáo đối với đảng viên theo quy định; thực hiện việc đình chỉ sinh hoạt đảng, sinh hoạt cấp ủy đúng thời hạn khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền…

Để nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Ban PC&KT tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác chuyên môn về pháp chế; thanh kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng và thẩm định thầu; toàn thể đảng viên chi bộ tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, nâng cao chất lượng tư vấn các vấn đề pháp lý cho những dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; tham gia đàm phán và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan hoặc phát sinh đối với các hợp đồng, dự án của PVN đặc biệt là các dự án trọng điểm do PVN, đơn vị thành viên làm chủ đầu tư. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng khác nhằm hạn chế chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, kiểm soát tại các đơn vị trong ngành. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Trước mắt tập trung thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp lãnh đạo Tập đoàn tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng thời bám sát yêu cầu của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng để tham mưu, giúp việc cho các đồng chí lãnh đạo PVN chỉ đạo, triển khai công tác phòng chống tham nhũng, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác tự thanh tra, kiểm tra, thực hiện giải quyết khiếu nại tố cáo và thực hiện công tác phòng chống tham nhũng. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan để triển khai công tác bảo vệ an ninh an toàn cho các công trình, dự án của PVN…


Bình luận
Họ tên
Email
Mã xác nhận
 
 

Tin khác

Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.
Trưởng ban biên tập: Đỗ Chí Thanh, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. .
Số giấy phép: 176/GP-TTĐT, cấp ngày: 11/09/2019. Website: www.pvn.vn
Địa chỉ: Số 18 Láng Hạ, Hà Nội. Tel: (84-4) 38252526. Fax (84-4) 38265942
Liên hệ     |    Đánh giá     |    Sitemap     |    Điều khoản sử dụng
Phát triển bởi www.paic.pvn.vn